การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นายวิลาศ ศรีพายัพ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษอำเภอเมือง(ERIC Network)เป็นประธาน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนออกเสียงและการใช้ภาษา
อังกฤษในห้องเรียน"Phonics Teaching & Classroom 
Language"ระดับประถม แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเครือข่ายฯ
อำเภอเมือง 1-4 จำนวน30คน  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนระหว่างวันที่ 23-24
เม.ย. 2555
ณ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จังหวัดลำพูน

ประชุมวางแผนงานด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนพร้อมด้วยคณะครู 
ร่วมวางแผนงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนปีการศึกษา 2554  เพื่อนำปัญหา
ที่พบในชั้นเรียนและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาปรับใช้
และวางแผนการทำงานในการจัดชั้นเรียนและการดำเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา2555 
ณ  ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  
วันที่   28   มีนาคม  2555  เวลา 13.00 น.

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นายวิลาศ   ศรีพายัพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
พร้อมด้วยคณะครู  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร
ด้านการบริหารการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2554 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
การจัดการบริหารด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน  
ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 
ในวันที่ 28 มีนาคม 2555

ปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรจากนายวิลาศ   ศรีพายัพ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 23 มี.ค.2555  
ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  บรรยากาศเป็นไป
ด้วยความอบอุ่นที่ผู้ปกครอง  คณะครูและศิษย์เก่าเข้าร่วม
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา

บัณฑิตน้อย
นายวิลาศ  ศรีพายัพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยแก่นักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างรากฐานความเป็นมนุษย์
อย่างสมบูรณ์และสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว 
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน 
ในวันที่ 20 มีนาคม  2555
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

งานนิทรรศ ปัจฉิม
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  ได้รับเกียรติจาก
นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง.ผอ.สพป.ลพ.1เป็นประธานในพิธี
เปิดงานนิทรรศ  ปัจฉิม ของโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 20 มีนาคม 2555
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ภายในงานมีการจัด
กิจกรรมเล่นเกม นิทรรศการแสดงผลงานของครู และนักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8กลุ่มสาระ ทั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุขและฝึกการปฏิบัติกิจกรรมตามวิชาที่ตนเอง
ชื่นชอบอย่างสนุกสนานและได้รับของรางวัลมากมาย

ทุนการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จำนวน 35 คน
เข้ารับทุนการศึกษา จากคุณปิยาภรณ์   ทรายคำ 
ผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพมหานคร ได้มามอบทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนในเขตตำบลอุโมงค์ ณ อาคารเอนกประสงค์
ชุมชนบ้านอุโมงค์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.
ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงขออขอบคุณท่านมาณ โอกาสนี้

ประชุมผู้ปกครองปฐมวัย
นายวิลาศ ศรีพายัพผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
กล่าวเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2  
ในการชี้แจงการจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
ปีการศึกษา 2555 และจัดเตรียมงานบัณฑิตน้อย
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 
ในวันที่ 6 มีนาคม  2555

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา ได้ดำเนินการประชุมวิชาการเพื่อหาแนวทาง
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคปฏิบัติ
ตามโครงการยกระดับคุณภาพชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)และวิธีการ
แบบเปืด(Open Approach)ให้แก่คณะครูผู้สอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
ณ ห้องวิชการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ
นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จำนวน 101 คน  
ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะการระบายสีภาพ การเป่าสี 
การหยดสี การพิมพ์ภาพ การฉีกปะภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ 
พัฒนาการทางด้านความคิดในรูปแบบศิลปศึกษาตามความคิด
ของตนเองอย่างสนุกสนาน ณ หอประชุมของโรงเรียน
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
 

ข่าวทั้งหมด: 159 รายการ     « แรกสุด  ‹ ก่อนหน้า  [ 1 2 3 4 5 ..... ]  ถัดไป › ท้ายสุด »